Vítame Vás


na stránke Konferencie sv. Jána Krstiteľa v Dubovej. Dovoľte, aby sme Vám formou otázok a odpovedí predstavili naše občianske združenie, ktoré od roku 1998 pôsobí v malokarpatskej obci Dubová pri Modre v oblasti charitatívnej, ale aj ako zakladateľ a vydavateľ Dubovských novín.

Kostol Ružencovej Panny Márie v Dubovej z roku 1907 Konferencia sv. Jána Krstiteľa v Dubovej

Kostol Ružencovej Panny Márie

Konferencia sv. Jána Krstiteľa v Dubovej (časť členov)

 

Čo je konferencia?

Je to skupina ľudí, dobrovoľníkov, ktorí sa snažia pomáhať tam, kde je niekto v núdzi - duchovnej, mravnej, hmotnej i finančnej.

O aké myšlienky sa opiera?

Našou snahou je naplnenie hlavného prikázania, ktorým sme ako kresťania všetci viazaní: láska k Bohu a láska k blížnemu. Zároveň takto reagujeme na výzvu Svätého Otca zjednocovať sa s katolíckym svetom. Prítomnosť duchovného otca na stretnutiach členov sa doporučuje a je vítaná.

Je Konferencia v Dubovej úplne samostatná, alebo je súčasťou nejakej väčšej organizácie?

Vo svete existuje už niečo vyše 170 rokov dobrovoľná laická apolitická katolícka organizácia s názvom Spolok sv. Vincenta de Paul, ktorá sa usiluje pomáhať trpiacim. Spolok vznikol v roku 1833 v Paríži a založil ho 20 ročný študent, neskôr profesor univerzity v Sorbone - dnes už blahoslavený Frederik Ozanam. Všimol si veľkú biedu chudobných, trpiacich ľudí v Paríži i celom Francúzsku a takýmto spôsobom zaktivizoval dobrovoľníkov na pomoc núdznym.

Ako sa mu to podarilo v tak mladom veku?

Prvú konferenciu zakladá v deň svojich 20. narodenín dňa 23. apríla 1833 v Paríži spolu so šiestimi spolužiakmi z univerzity. Denne navštevujú najbiednejšie rodiny bývajúce v okolí univerzity. Nosia im najčastejšie len drevo na kúrenie a chlieb. Pri týchto návštevách v osobných rozhovoroch povzbudzujú chudobných, vlievajú im nádej, privádzajú ich k viere v Boha. Frederik s nadšením zakladá nové konferencie v Paríži, v celom Francúzsku aj v zahraničí. V roku 1845 pracuje už 2000 členov vincentských konferencií v 6 krajinách. Heslom Ozanama je: "Celý svet by som chcel obopnúť sieťou milosrdenstva".

Aký je súčasný stav?

Spolok sv. Vincenta pôsobí na všetkých kontinentoch sveta - detailne o jeho celosvetovom pôsobení si môžete pozrieť na www.ozanet.org. Má takmer milión členov, ktorí pracujú v tzv. konferenciách. Na celom svete je približne 47 500 konferencií, z toho na Slovensku v súčasnosti asi 33. Naša Konferencia sv. Jána Krstiteľa v Dubovej je jednou z nich, je riadnym členom Spolku sv. Vincenta de Paul a je oficiálne zaregistrovaná na Generálnej rade Spolku v Paríži.

Ako by sa dali zhrnúť základné charakteristiky Spolku sv. Vincenta de Paul?

  • Spolku nie je cudzí žiaden skutok lásky k blížnemu
  • činnosť Spolku zahrňuje najširšiu formu kontaktu človeka s človekom
  • snaží sa o zmiernenie utrpenia a ochranu ľudskej dôstojnosti
  • hľadá cesty ako zmierniť núdzu a nedostatok, ale aj spôsob na odstránenie ich príčin
  • pomáha všetkým postihnutým zbaviť sa biedy hmotnej i morálnej
  • členovia Spolku sa snažia modlitbou, meditáciou na základe Svätého písma a vernosťou učeniu Cirkvi byť svedkami Kristovej lásky vo svojom vzťahu k ľuďom, žijúcim na okraji spoločnosti

Prečo je Spolok pomenovaný po sv. Vincentovi, keď ho založil Frederik Ozanam?

Frederik Ozanam čoskoro zistil, že rovnaké alebo veľmi podobné myšlienky a ciele presadzoval už 200 rokov pred ním aj istý svätec z južného Francúzska - sv. Vincent de Paul. Frederik sa takto stal ctiteľom i pokračovateľom sv. Vincenta a spolok pomenoval podľa neho. Svätý Vincent je teda patrónom Spolku, hoci zakladateľom je Frederik Ozanam.

Prečo potom ešte ďalší názov - Konferencia sv. Jána Krstiteľa?

Každá konferencia má svojho vlastného patróna, ktorého meno vstupuje do jej názvu. My sme si vybrali sv. Jána Krstiteľa, ktorý bol patrónom starého dubovského kostolíka.

Aké konkrétne ciele si vytýčila Konferencia v Dubovej?

Za veľmi dôležitú považujeme charitatívnu činnosť. Ide vlastne o myšlienku kresťanskej lásky prenášanej do ulíc, domovov, nemocníc a väzníc. A aby tej biedy vo svete bolo čo najmenej, rovnako dôležitá sa nám javí práca s mládežou. Radi by sme postupne vytvorili a ponúkli našim mladým podmienky pre pozitívne využívanie voľného času, ale aj určitú formu vzdelávania, kultúry a kvalitného poradenstva na prekonávanie osobných problémov. Takáto činnosť by mohla fungovať aj ako prevencia kriminality a toxikománie.

Čo sa doteraz podarilo uskutočniť?

Prednáška o hrozbe drogovej závislosti pre rodičov, zbierky šatstva pre detské domovy, zájazdy do Rajeckej Lesnej s chorými a staršími, charitatívno-predajné výstavy vianočného tovaru, zber ovocia pre misijný dom vincentínov v Bratislave, adventná súťaž s predvianočnou prípravou detí v Dubovej, vystúpenia našich mladých (kresťanskej speváckej skupiny Credo, nášho blízkeho spolupracovníka) pre chorých a starých ľudí v nemocniciach, ústavoch, domovoch dôchodcov, mikulášske večery pre deti z Dubovej a v okolí - zdravé i telesne či mentálne postihnuté, psychicky narušené a pod., každoročné (spolu)organizovanie programu ku Dňu matiek, predstavovanie osôb a udalostí z pôsobenia na misiách, organizovanie benefičných koncertov spojených s predstavovaním vincentských charitatívnych projektov, prevencia kriminality, charitatívna zbierka šatstva a vybraných vecí pre núdznych, príležitostné premietanie videoprojekcií s duchovnou tématikou podľa liturgického obdobia.
Výraznou aktivitou od roku 2001 sa stalo vydávanie periodika Dubovské noviny, ktoré poskytujú obci Dubová osvetovú, komunikačnú i archivačnú službu.

Mládežnícky spevácky zbor Credo z Ivanky pri Dunaji Kresťanská spevácka skupina Credo z Dubovej
Spevák a skladateľ Stano Košč Dostávame informáciu o projekte Dom nádeje Ružinov

Benefičný koncert 2004 sa uskutočnil
12. decembra 2004
v chráme Ružencovej Panny Márie v Dubovej.
Výťažok z dobrovoľného vstupného
bol určený a použitý
na podporu projektu Konferencie sv. Gorazda -
Domu nádeje v Bratislave Ružinove.

Novokňazské požehnanie na záver podujatia
Z benefičného koncertu 12. decembra 2004 v chráme Ružencovej Panny Márie v Dubovej


Niektoré z uvedených aktivít časom prešli na iné subjekty, predovšetkým na Folklórny súbor Lipka, ktorý v našej obci pôsobí.

Kedy vznikla Konferencia sv. Jána Krstiteľa v Dubovej a aké je jej zloženie?

Bola založená 12. marca 1998.
Počet zakladajúcich členov bol 8. V súčasnosti má 6 platných zaregistrovaných členov a 4 aktívnych spolupracovníkov, ktorí zatiaľ nie sú zaregistrovaní ako členovia. Konferencia má podľa stanov svojho predsedu, podpredsedu a tajomníka.

Je Konferencia niečo ako farská rada?

Nie. Ide o úplne samostatný subjekt.

Kto sa môže stať členom Konferencie?

Každý človek dobrej vôle - bez ohľadu na náboženské vyznanie či politickú príslušnosť - ktorý súhlasí s cieľmi Konferencie. Pozývame všetkých. Akýkoľvek záujem a spolupráca sú vítané.

Stretnutie členov KsvJK v družine Základnej školy
Stretnutie členov KsvJK v družine ZŠ

 

Sv. Vincent de Paul - patrón SVdP Bl. Frederik Ozanam - zakladateľ SVdP Slovenské logo SVdP Medzinárodné logo SVdP Slovenská republika